คําถามที่พบบ่อย

คําถาม   :  ผ่อนรถยนต์อยู่ สามารถรีไฟแนนซ์ได้หรือไม่ ?

ตอบ        :  ผ่อนรถยนต์อยู่ก็ สามารถรีไฟแนนซ์รถยนต์ได้ โดยทางเราไม่เช็ครายได้ ดอกเริ่ม 0.5% อนุมัติไวใน 1 วัน


คําถาม   :   มีขั้นตอนการจัดไฟแนนซ์ยุ่งยากหรือไม่ ?

ตอบ        :  ติดต่อที่สํานักงานสาขา หรือโทรสอบถาม นัดวันทําสัญญากับเจ้าหน้าที่ เตรียมความพร้อมเรื่องเอกสารต่าง ๆ เมื่อทําสัญญาแล้วใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 วัน โดยเจ้าหน้าที่จะโทรแจ้งผลและให้คําปรึกษา ในกรณีที่รถจัดไฟแนนซ์ผ่าน เจ้าหน้าที่จะทําการนัดอีกครั้ง เพื่อโอนเล่มทะเบียน เมื่อเล่มทะเบียนเรียบร้อย ก็ถือว่าเป็นการจัดไฟแนนซ์เรียบร้อย เตรียมรับเงินได้เลย


คําถาม  :  การขายฝาก คืออะไร ?

ตอบ       :  การขายฝาก คือ การซื้อขายอย่างหนึ่งซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกเป็นของผู้ซื้อ ฝากทันทีแต่มีข้อตกลงว่า ผู้ขายฝากอาจไถ่ทรัพย์คืนได้ภายในเวลาที่กําหนดทรัพย์สินใด ขายฝากได้บ้าง ทรัพย์สินทุกชนิดขายฝากได้ ไม่ว่าจะเป็นบ้าน ที่ดิน รถยนต์ เรือ นาฬิกา แต่การซื้อขายทรัพย์บางอย่างต้องทําตามแบบที่กฎหมายกําหนดไว้ แบบของสัญญาขายฝาก
1. ถ้าเป็นการขายฝากอสังหาริมทรัพย์ (ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้) เช่น บ้าน หรือที่ ดิน หรือขายฝากเรือกําปั่น หรือเรือที่มีระวางตั้งแต่หกตันขึ้นไป เรือกลไฟหรือเรือยนต์ที่มี ระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป เรือนแพที่คนอยู่อาศัย สัตว์พาหนะ เช่น ช้าง ม้า โค เป็นต้น
2. ถ้าเป็นการขายฝากสังหาริมทรัพย์ ที่มีราคา 500 บาทหรือเรียกว่า 500 บาท ขึ้นไป การขายฝากนี้จะต้องทําหลักฐานเป็นหนังสือ ให้ผู้ขายและผู้ซื้อลงชื่อไว้ในหนังสือ หรือต้องมีการวางมัดจํา หรือมีการชําระหนี้บางส่วนไปแล้ว มิฉะนั้นจะฟ้องร้องให้ศาล บังคับไม่ได้
       
การไถ่ทรัพย์คืนหรือการซื้อกลับคืน
       
1. สินไถ่ คือ จํานวนเงินที่ผู้ขายฝากต้องนํามาชําระแก่ผู้รับซื้อฝาก เพื่อขอไถ่เอา ทรัพย์คืนซึ่งอาจจะตกลงไว้ในสัญญาขายฝากหรือไม่ได้ตกลงไว้ก็ได้ และสินไถ่จะต้องเป็น เงินเสมอและไถ่ถอนกันด้วยทรัพย์สินอย่างอื่นไม่ได้
2. ระยะเวลาการไถ่คืนทรัพย์สินที่ขายฝาก
       2.1 การขายฝากอสังหาริมทรัพย์ ต้องกําหนดไถ่ถอนกันภายในเวลาไม่เกิน 10 ปี
       2.2 การขายฝากสังหาริมทรัพย์ ต้องกําหนดไถ่ถอนกันภายในเวลาไม่เกิน 3 ปี
3. การไถ่ทรัพย์คืนมีข้อพิจารณาดังนี้
       3.1 ต้องไถ่ภายในกําหนดเวลาที่ตกลงกันไว้ จะไถ่เมื่อเกินกําหนดแล้วไม่ได้ และกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะตกเป็นของผู้ซื้อฝากอย่างเด็ดขาด ผู้ขายฝากหมดสิทธิไถ่
       3.2 ขยายกําหนดเวลาไถ่ทรัพย์คืนสามารถทําได้ ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้รับไถ่
4. บุคคลที่มีสิทธิไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากคืนได้
       4.1 ผู้ขายฝากหรือทายาทของผู้ขายฝาก
       4.2 ผู้รับโอนสิทธิการไถ่ทรัพย์สินคืน
       4.3 บุคคลซึ่งในสัญญายอมไว้โดยเฉพาะว่าให้เป็นผู้ไถ่ได้
5. บุคคลที่มีสิทธิให้ไถ่คืนได้
       5.1 ผู้รับซื้อฝากหรือถ้าหากผู้รับซื้อฝากตายก่อนครบกําหนดเวลาไถ่ ผู้ขาย ฝาก ต้องไปขอไถ่จากทายาทของผู้รับฝาก
       5.2 ผู้รับโอนทรัพย์สินที่ขายฝากนั้น จากผู้ซื้อฝากเดิมดอกผลของทรัพย์สิน ที่ขายฝากที่เกิดขึ้นในระหว่างการขายฝากดอกผลของทรัพย์สินที่ขายฝากซึ่งเกิดขึ้นใน ระหว่างการขายฝากย่อมตกเป็นของผู้ซื้อฝาก ค่าธรรมเนียมตอนทําสัญญาขายฝาก ผู้ซื้อฝากเป็นผู้ออกค่าธรรมเนียม
<ต้องการเงินด่วน คิดถึงกรุงไทย นครปฐม> โทร.090-962-9782,093-565-3614


คําถาม  :  การรีไฟแนนซ์รถยนต์คืออะไร?

ตอบ       :   การ รีไฟแนนซ์ รถยนต์ คือ การที่ผู้เช่าซื้อรถยนต์ทําการกู้เงินก้อนใหม่ เพื่อนําไปใช้คืนเงินกู้ก้อนเก่า โดยอาจจะได้รับผลประโยชน์ที่ดีกว่าจากเงินกู้ก้อนใหม่ เช่น อัตราดอกเบี้ยที่ต่ําลง ⬇ หรือได้เงินก้อนกลับไปใช้จ่าย การรีไฟแนนซ์ที่ดี ผู้เช่าซื้อรถยนต์จะต้องคํานึงด้วยว่าส่วนต่างจากดอกเบี้ยที่ลดลงจะคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการทํา รีไฟแนนซ์ แค่ไหน


คําถาม  :  ข้อดีของการรีไฟแนนซ์มีอะไรบ้าง?

ตอบ       :  ข้อดีของการรีไฟแนนซ์ มีดังนี้ คือ
1.ต้องการเงินสด อันนี้คือภาวะฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้นกับท่านได้ หากมีความจําเป็นทางการเงิน ท่านก็นํารถยนต์คันที่ผ่อนชําระกับทางธนาคาร แต่ยอดหนี้เหลือไม่สูงนั้น เพื่อเงินเหลือส่วนต่างระหว่างยอดหนี้เก่ากับใหม่ จะได้นําไปใช้ในส่วนของธุรกิจ กิจการหรือในการส่วนตัว
2.หากประวัติการส่งค่างวดเริ่มมีปัญหา หรือ มีปัญหา ในกรณีที่มีการส่งค่างวดล่าช้า ค้างค่างวด 2 งวดหรือมากกว่า 2 งวด เป็นเหตุให้เกิดการติดตามถามหรือ รวมไปถึงติดตามยึดรถ การย้ายไฟแนนซ์เพื่อล้างประวัติที่ไม่ค่อยดีออก และปฏิบัติตัวใหม่ จึงเป็นเรื่องที่ดีที่ช่วยลบล้างในส่วนไม่ดีออก
3.สมมุติว่าคุณเคยส่งค่างวดอยู่ตกเดือนละ 10,000 บาท ส่งมาแล้ว 3 ปี และเหลืออีก 2 ปีจะหมด เมื่อต้องการลดค่างวดและให้เหลือส่งประมาณ 6,000-7,000 บาทต่องวดในระยะเวลา 4 -5 ปีและยังเหลือเงินส่วนต่างอีกประมาณ 50,000-100,000 บาท ไว้สํารองเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินหรือนําเงินไปลงทุนเพิ่มเติม
4.ในกรณีที่ยื่นขอสินเชื่อแบบบอลลูน (จ่ายค่างวดสุดท้ายเป็นจํานวนมาก ประมาณ 20% หรือมากกว่าของยอดกู้) ทําการย้ายไฟแนนซ์ใน ช่วงระยะเวลาเหลือ 2-4 งวดสุดท้าย เพื่อที่จะได้ไม่ต้องจ่ายค่างวดสุดท้ายเป็นจํานวนมาก และทําระยะเวลาในการผ่อนที่สั้น


คําถาม  :   มีประวัติผ่อนล่าช้า ค้างค่างวด ติด blacklist ทำการ รีไฟแนนซ์ได้หรือไม่

ตอบ       :   ได้ค่ะ


คําถาม  :  รถยังผ่อนอยู่ จะทำได้ไหม

ตอบ       :   ได้ค่ะ คุณสามารถตรวจสอบยอดจัดกับทางกรุงไทยฯของเรา หากยอดจัดสูงกว่ายอดปิดบัญชีที่ไฟแนนซ์เดิม ก็สามารถรีไฟแนนซ์ได้


คําถาม  :  อาชีพอิสระ เกษตรกร ค้าขายของในตลาด ทำได้ไหม

ตอบ       :   ทำได้ค่ะ เพราะเราไม่ใช้เอกสารการทำงาน หรือ รายการเดินบัญชีธนาคาร


คําถาม  :  ต้องผ่อนกี่เดือนถึงจะเริ่ม รีไฟแนนซ์ได้

ตอบ       :   อย่างน้อยเกินครึ่งทางของที่จัดไฟแนนซ์ไว้ เช่นทำผ่อนไว้ 48 เดือน ควรผ่อนอย่างน้อย 24 เดือน


คําถาม  :  รับรถอะไรบ้าง

ตอบ       :   บริษัทเราให้บริการสินเชื่อเฉพาะรถยนต์ (เก๋ง และกระบะ) รถตู้เฉพาะรุ่น Hyundai H1


คําถาม  :  ยี่ห้ออะไรบ้าง

ตอบ       :  ให้บริการสินเชื่อเฉพาะรถตลาด ได้แก่ โตโยต้า ฮอนด้า อีซูซุ มาสด้า เชฟโรเลต นิสสัน มิตซูบิชิ ซูซูกิ ฮุนได


คําถาม  :  รับรถปีอะไร

ตอบ       :   รับปี 2009 ขึ้นไป


คําถาม  :  เอกสารมีอะไรบ้าง

ตอบ       :   เอกสารส่วนตัวของลูกค้าเพียง ทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน


คําถาม  :  ต้องใช้คนค้ำหรือไม่

ตอบ       :   ต้องมีคนค้ำทุกกรณี พิเศษ คือ คนในครอบครัว สามี-ภารยา สามารถค้ำให้กันได้


คําถาม  :  ใช้เวลาอนุมัตินานไหม

ตอบ       :   หลังจากยื่นคำขอ และเอกสารครบ สามารถสามารถได้ภายใน 1 วัน*


คําถาม  :  ต้องครอบครองเล่มทะเบียนรถกี่วันถึงจะเอาเข้าไฟแนนซ์ใหม่ได้

ตอบ       :   แยกเป็น 2 กรณี คือ
1. รับโอนเล่มมาจากไฟแนนซ์ (ผ่อนในชื่อเราจนหมด)
      - สามารถนำมาเข้าไฟแนนซ์ได้เลย โดยเพิ่มเอกสาร คือ สัญญาเช่าซื้อจากไฟแนนซ์เดิม และใบเสร็จปิดบัญชี
      - หากไม่มีเอกสารสัญญาเช่าซื้อเดิม และใบเสร็จปิดบัญชี สามารถขอเอกสารดังกล่าวจากไฟแนนซ์เดิมได้
      - กรณีไม่สามารถขอเอกสารได้ ต้องรอให้ครอบครองเล่มครบ 30 วัน (นับจากวันครอบครองในเล่มทะเบียน) จึงสามารถนำเข้าไฟแนนซ์ได้
2. รับโอนมาจากบุคคลอื่น แบ่งได้อีก 2 กรณี
    2.1 รับโอนจากบุคคลในครอบครัว
        -สามารถทำการจัดไฟแนนซ์ใหม่ได้เลย โดยยื่นเอกสารแสดงความเกี่ยวข้องทางสายเลือด คือ ทะเบียนบ้าน
        -เอกสารการยินยอมให้จัดไฟแนนซ์ (เอกสารของทางบริษัท)
    2.2 รับโอนจากบุคคลที่ไม่ใช่คนในครอบครัว (เช่นซื้อรถมือสองมา)
        -ต้องครอบครองเล่มทะเบียนเป็นอย่างน้อย 180 วัน (นับจากวันครอบครองในเล่ม)


คําถาม  :  ปิดบัญชีก่อนกำหนดมีส่วนลดไหม

ตอบ       :   ลดดอกเบี้ยคงเหลือสูงสุด 50% แล้วแต่กรณี


คําถาม  :  รถติดแก๊ส ดัดแปลงเครื่องยนต์รับไหม

ตอบ       :   ไม่รับคะ


คําถาม  :  รถเคยเปลี่ยนสีมา รับหรือไม่

ตอบ       :   รับค่ะ


คําถาม  :  ติดต่อได้ช่องทางไหนบ้าง

ตอบ       :   โทรศัพท์ 02-482-1565, 090-962-9782, 093-565-3614


คําถาม  :  เปิดบริการวันไหนบ้าง

ตอบ       :   เวลาทำการ 8:30น.-17:30น. วัน จันทร์-เสาร์